Desembussos

Neteja d’arquetes, baixants pluvials, banyeres, baixants de rentadora, boneres, caixes sifòniques, canals interiors i exteriors, canalons, desguassos, embornals garatge, embornals exteriors aigües plujanes, lavabo, piques de la cuina, pluvials, urinaris, sifons, tubs rentavaixelles, vàlvules antiretorn, vàters....